Bouwproces

Van het eerste schetsontwerp tot de oplevering. Hoe verloopt het bouwproces en wat komt daar allemaal bij kijken.

Meer informatie Bouwproces

Bestemmingsplan

Heeft u een wijziging van het bestemmingsplan nodig om te kunnen bouwen dan kan JAN de procedure voor u opstarten en begeleiden

Meer informatie Bestemmingsplan

Vergunningen

Als u wilt gaan (ver)bouwen dan heeft u wellicht een omgevingsvergunning nodig. Daarin kunnen nog andere vergunningen voorkomen, zoals een sloopvergunning.

Meer informatie Vergunningen

Onderzoeken

Voor de omgevingsvergunning die per 1 oktober 2010 van kracht is, zijn (eventueel) ook een bodemonderzoek en andere onderzoeken benodigd.

Meer informatie Onderzoeken
Vrijstaande woning De Eiken Leidscherijn
entree woning
Galerie inrichting Aalsmeer
kleurwijziging gevel Tweede Lauriersdwarsstraat
Prijsvraag activiteitenplek Spaarndam
Initiatief Horeca Dakterras Lijnbaansgracht
Initiatief en schetsplan Horeca Rotterdam
Inrichting Nieuwbouwwoning Amstelveen
Prijsvraag activiteitenplek Spaarndam
Funderingsherstel, renovatie en restauratie vijf appartementen
Inrichting Nieuwbouwwoning Amstelveen
Dakopbouw (verdieping) Sint Willibrordusstraat Amsterdam
Landschappelijke inrichting natuurbegraafplaats Eygelshoven
Prijsvraag activiteitenplek Spaarndam
Herinrichting appartementencomplex
Splitsing en samenvoeging appartementen Amsterdam Zuid

Vergunningen

Er bestaan vele vergunningen voor bouwprojecten. Een gebouw moet voldoen aan verschillende eisen zoals een deugdelijke constructie, brandveiligheid of voldoende lichttoetreding. De verschillende eisen voor een bouwwerk staan vermeld in onder andere het bouwbesluit en in de bestemmingsplannen. Op de vergunde tekeningen moet duidelijk zijn dat aan alle eisen is voldaan. Daarnaast bestaan er ook nog exploitatievergunningen voor horecabedrijven of tijdelijke vergunningen voor een noodwoning of noodkantoor dat tijdens de bouwwerkzaamheden vlakbij de locatie kan worden geplaatst.

Welstand

Elke gemeente heeft een welstandsnota waarin algemene en specifieke criteria zijn opgenomen zodat een plan architectonisch past in de omgeving. Sommige gemeentes hebben locaties die welstandvrij zijn. Dit houdt in dat u niet hoeft te voldoen aan de welstandsnota.

Splitsingsvergunning

Van 1 woning meerder woningen maken. De gemeente bepaald of het splitsen van een grote woning naar kleinere appartementen binnen de woningvoorraad past van de gemeente.

Samenvoegingvergunning

Bij het samenvoegen van twee of meer appartementen/woningen treedt er een verlies op van woonruimte die moet worden gecompenseerd met nieuwbouw, een bedrag of anders. De gemeente bepaald of dit binnen het contingent past van de woningvoorraad.

Sloopvergunning

Bij de meeste gemeenten is een sloopvergunning benodigd als meer dan 10 m3 sloopafval wordt afgevoerd. Hiermee kan gecontroleerd worden op schadelijke stoffen die naar het scheidingsstation worden gebracht. Veelal is dan ook een asbestinventarisatierapport benodigd.

Kapvergunning

Bomen dragen bij aan een aangename leefomgeving en aan het vasthouden van het grondwater. Ze kunnen daarom niet zomaar worden verwijderd. Bij de aanvraag van een kapvergunning wordt beoordeeld of de boom monumentaal is, schade toebrengt aan de omgeving of juist bijdraagt aan de omgeving.

Naar boven ↑

Vergunningsvrije bouwwerken

Het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken geeft een aantal voorwaarden waaronder bouwwerken en verbouwingen zonder bouwvergunning of met een lichte-bouwvergunning mogen worden uitgevoerd. U kunt via het omgevingsloket bepalen of u een vergunning nodig heeft. Bij vergunningsvrije bouwwerken zijn een aantal voorwaarden van belang; deze hebben te maken met de afmeting en de plaats van het bouwwerk. Zo mag bijvoorbeeld het zij- of achtererf niet voor meer dan de helft bebouwd zijn. Een dakkapel of dakraam moet ten minste 0,5 meter van de dakrand liggen. Verder mag aan de voorkant en bij hoekwoningen ook aan de zijkant van de woning niet zo snel vergunningsvrij gebouwd worden als aan de achterkant. Wordt een bouwwerk niet genoemd in dit Besluit, dan is dus een reguliere bouwvergunning nodig. Voor deze bouwwerken geldt tegenwoordig geen meldingsplicht meer. Als u aan alle voorwaarden voor bouwvergunningsvrij bouwen voldoet, mag u bouwen zonder dit bij de gemeente te melden.

Naar boven ↑

omgevingsvergunning

Welke bouwwerken bouwvergunningsvrij zijn, een korte of lange bouwvergunningprocedure moeten doorlopen is in de wet vastgelegd. In principe is voor elk bouwwerk en elke verbouwing een omgevingsvergunning nodig. U kunt via het omgevingsloket bepalen welke informatie u moet indienen om de vergunning te verkrijgen. Bij een aanvraag moet de gemeente binnen acht weken uitsluitsel geven. Een omgevingsvergunning kan ook gefaseerd aangevraagd worden. In de eerste fase wordt bekeken of er ruimtelijke en welstandstechnische bezwaren zijn. In de tweede fase wordt het bouwwerk getoetst op de bouwtechnische aspecten. Op deze manier worden geen onnodige kosten gemaakt als blijkt dat het bouwplan ruimtelijk niet past.

Naar boven ↑

Monumentenvergunning

Voor al het bouwen in, op, aan of bij een Rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument is altijd een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt ook voor het bouwen in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht. Alleen het plegen van dagelijks onderhoud is ook bij monumenten en in door het rijk aangewezen beschermde stads- en dorpsgezichten bouwvergunningsvrij. Ook als u op last van de gemeente uw bouwwerk moet aanpassen is dit bouwvergunningsvrij. Voor veranderingen aan monumenten is in bijna alle gevallen wel een wijzigingsvergunning Monumenten noodzakelijk. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Naar boven ↑

Voor de vormgeving van al uw bouwwensen is JAN uw architect.

 

2013

amsterdam

Het woongebouw dat gesplitst gaat worden in vijf appartementen is eind van de zomer opgeleverd. De splitsing moet nog worden afgerond, maar alle rapporten en verslagen zijn gereed.

Lees verder >

 

 

U kunt een pdf downloaden van een selectie van woningen die JAN architectuur heeft ontworpen


- Informatiedocument woningen

 

Amsterdam

Op www .opdekaart .amsterdam .nl staat ook de indeling van de openbare en privé gronden ingetekend. Net even gedetailleerder dan een kadastrale kaart.

 

2011 en 2012

amsterdam

De bouw van de opbouw op het woningcomplex in De Pijp Amsterdam is in 2011 gestart. In 2012 hebben de buren ook een opbouw geplaatst.

Lees verder >

21-09-2011

vleuten

Boerderij de Hoge Ham is afgelopen mei verkozen tot boerderij van het jaar 2011 in de provincie Utrecht. Op woensdag 21 september is de steen ingemetseld door de gedeputeerde van de provincie Utrecht.

Lees verder >

 

Amsterdam

Op www .bestemmingsplannen .amsterdam .nl staan alle geldende bestemmingsplannen van Amsterdam.

 

augustus 2011

amsterdam

De verbouwing van de twee appartementen in de Jordaan is gestart.

Lees verder >